Εταιρικές Ανακοινώσεις

IMG_6869_result
ESPA Banner

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/07/2022

 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ακολούθως η γενική συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία που διεξήχθη ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του προέδρου και αποφάσισε παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (1.005.290,00 €), δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά 0,37ευρώ. Το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου (1.005.290,00 €), θα επιστραφεί στους μετόχους της εταιρείας κατά το ποσοστό ενός εκάστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

Μετά τα ως άνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 

τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων και διακοσίων πενήντα ευρώ

 (3.396.250,00), διαιρούμενο σε 2.717.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25) έκαστη.

Cozy every hour of the day!

#theYhotel

#hotel #hotels #travel #hospitality #hotellife #vacation #luxury #holiday #hotelroom #hotelier #luxuryhotel #tourism #travelgram #luxuryhotels #interiordesign  #hoteldesign #design #food #architecture #love #instagood #luxurylifestyle
Have a great, delicious day with breakfast at Y!

For reservations: +30 2108018495

#theYhotel

#hotel #hotels #travel #hospitality #hotellife #vacation #luxury #holiday #hotelroom #hotelier #luxuryhotel #tourism #travelgram #luxuryhotels #interiordesign  #hoteldesign #design #food #architecture #love #instagood #luxurylifestyle #breakfast
Fresh, yummy strawberry juice; cheers! 

#theYhotel

#hotel #hotels #travel #hospitality #hotellife #vacation #luxury #holiday #hotelroom #hotelier #luxuryhotel #tourism #travelgram #luxuryhotels #interiordesign  #hoteldesign #design #food #architecture #love #instagood #luxurylifestyle #breakfast
Spend a little bit of extra time in bed.

Y not?

#theYhotel

#hotel #hotels #travel #hospitality #hotellife #vacation #luxury #holiday #hotelroom #hotelier #luxuryhotel #tourism #travelgram #luxuryhotels #interiordesign  #hoteldesign #design #food #architecture #love #instagood #luxurylifestyle
Welcome to The Y Hotel; are you ready to live the Y experience? 

#theYhotel

#hotel #hotels #travel #hospitality #hotellife #vacation #luxury #holiday #hotelroom #hotelier #luxuryhotel #tourism #travelgram #luxuryhotels #interiordesign  #hoteldesign #design #food #architecture #love #instagood #luxurylifestyle
Through your eyes

Share your own experiences with

#theyhotel

REGISTER ONLINE